revision_gas

Profesionálne revízie vyhradených technických zariadení:

Vykonáme pre Vás kompletnú východiskovú aj prevádzkovú revíziu:

    • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: Ah,Bf,Bg,Bh
      médium: zemný plyn, PB, technické plyny (kyslík, acetylén, dusík, argón…)
    • Odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových v rozsahu Ab,e,Bb,e,
    • Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických v rozsahu E2A,B

 

ŠKOLENIA KURIČOV

Obsluha plynových kotlov do 500 kW

Obsluha NTL a STL KOTLOV  je podmienená preukazom odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky

MPSVR SR číslo 508/2009 § 17/ odst. 3. Školenie je zamerané na získanie odborných vedomostí
na skúšky obsluhy plynových zariadení – nízkotlakých a strednotlakých kotlov.